Informace o obsahu činnosti ekonomické správy nemovitostí

• vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostorů;
• předpis, výběr a evidence plateb do provozního fondu (popř. dalších fondů upravených stanovami a dalšími interními předpisy) a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů;
• vedení přehledu neplatičů, upomínky, předání podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení);
• roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů jednotlivým vlastníkům dle platných předpisů (příp. se zahrnutím výsledků vyúčtování vody nebo tepla prováděnými třetí osobou v souvislosti s odečty měřidel); případně dle pokynů mandanta
• roční vyúčtování provozního fondu (popř. dalších fondů) jednotlivým vlastníkům vždy na základě písemného požadavku; stavy fondů jsou součástí evidence
• vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb;
• kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena);
• vedení účetnictví týkajícího se nemovitostí spravovaných dle této smlouvy (průběžné vedení účetnictví, příprava podkladů pro vypracování přiznání k dani z příjmu);
• zastupování zájmů mandanta týkajících se nemovitostí spravovaných dle této smlouvy v případech sporů (příprava podkladů pro jednání, spoluúčast na jednáních, součinnost v průběhu soudních řízení);
• spolupráci při zařizování právního zastupování mandanta;
• zastupování mandanta v případech pojistných událostí;
• vyřizování stížností, oznámení, podnětů.