Informace o obsahu činnosti technické správy nemovitostí

Správa nemovitostí zahrnuje zejména následující činnosti (za předpokladu, že se uvedená technická zařízení ve spravovaných nemovitostech nalézají nebo uvedené potřeby vzniknou)

• zařizování dodávek služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů (dodávka vody, TUV, tepla, elektrické energie, plynu, odvoz odpadu apod.);
• zařizování odečtů, popř. výměn vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech (IRTN) v bytech a nebytových prostorech, příp. včetně zařizování souvisejících dílčích vyúčtování vody a tepla, jsou-li též součástí smlouvy s třetí osobou provádějící odečty;
• zařizování pravidelného úklidu společných prostorů domů, chodníků a zelených ploch, včetně zimní služby na chodnících;
• zařizování údržby zelených ploch – zahradnických prací;
• zařizování nepřetržité havarijní služby (voda, elektro, plyn, topení, apod.);
• zařizování nepřetržité služby vyprošťování z výtahů;
• vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků;
• periodické vizuální kontroly společných prostorů a částí domů;
• posuzování záměrů vlastníků bytů a nebytových prostorů týkajících se bytů, nebytových prostorů i společných prostorů a částí domů s ohledem na zájmy mandanta;
• periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic, plány oprav včetně odborného odhadu nákladů;
• zařizování technických prohlídek, odborných posouzení a znaleckých posudků;
• zařizování revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru;
• zařizování běžné údržby a oprav stavebních částí budov v rozsahu vyplývajícím ze zákona, popř. z uzavřených smluv;
• zařizování provozu, běžné údržby a oprav technologických zařízení (výtahy, vytápění, vzduchotechnika, rozvody plynu, vody, kanalizace, silnoproudé a slaboproudé rozvody apod.)